Belang

Print Friendly, PDF & Email

De Delftse School voor Bedrijfskunde is een geheel van denkbeelden, opvattingen, theorieën en modellen dat gericht is op het zodanig ontwerpen, inrichten en managen van de arbeidsorganisatie dat de belangen van alle betrokkenen bij die organisatie zo goed mogelijk tot hun recht komen.

In het gedachtegoed vormt verantwoord leiderschap en de daarvoor benodigde organisatie het centrale studieobject

 

Europese visie op mens en werk

In Nederland bestaat een breed gedragen onbehagen over de richting waarin onze cultuur zich, vooral sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989, bezig is te ontwikkelen. Traditioneel werd die cultuur bepaald door waarden als gemeenschapszin, tolerantie en zorg voor elkaar. Dat vertaalde zich in normen, waarden, opvattingen en denkbeelden binnen onze arbeidsorganisaties waarin de behartiging van de belangen van alle betrokkenen bij die organisaties centraal stond. Deze Europese visie op mens en werk, ook wel kernachtig aangeduid met de term stakeholders value, werd door de Delftse School voor Bedrijfskunde sinds 1968 geleidelijk uitgewerkt tot een paradigma waarvan de hoofdzaken elders op deze site toegelicht worden.

 

Angelsaksische visie op mens en werk

Na W.O.-II bood de USA aan Europa een genereus hulpprogramma aan. Deze Marshall-hulp bracht ons economisch weer op de been. De hulp was niet vrijblijvend. Wij werden krachtig gestimuleerd de Amerikaanse manier van bedrijfsvoering over te nemen. In 1964 vestigde McKinsey zich in Amsterdam. Zij vormden een tijdlang de belangrijkste pleitbezorger in ons land van het Anglo-Amerikaanse besturingsmodel en het daarmee verbonden paradigma van planning and controll. De daarmee inherente visie op mens en werk staat bekend onder de term shareholders value.

 

Paradigmaverschuiving

Na 1989 kwam het proces van paradigmaverschuiving in een stroomversnelling. Nederland is in Europa het bruggenhoofd gaan vormen van de Anglo-Amerikaanse opvattingen. Het Amerikaans kapitalisme is in hoog tempo bezig de Europese variant en de daaraan verbonden waarden te verdringen. Het gebrek aan gezaghebbend leiderschap doet zich in ons land steeds pijnlijker voelen. Een groot deel van de bevolking ziet deze maatschappelijke ontwikkelingen met lede ogen aan, maar is niet bij machte het tij te doen keren. Veel boze burgers reageren met steun aan rechts-populistische groeperingen en/of met euroscepsis.

 

Stof tot nadenken

Voor het leiderschap en de cultuur binnen onze bedrijven en instellingen biedt de Delftse School voor Bedrijfskunde een wezenlijk alternatief paradigma met een alternatieve visie op mens en werk. Wij leggen het accent eerder op de kwaliteit van leven voor velen dan op een ongebreidelde verwerving van materiële rijkdom voor een groepering van beperkte omvang. Op deze site wil ik geïnteresseerde vakgenoten maar ook andere, niet-ingewijde burgers, stof tot nadenken bieden door middel van artikelen (berichten) waarop men desgewenst ook kan reageren.

 

Literatuur

Voor wie inhoudelijk verder de diepte in wil mag ik verwijzen naar het hoofdwerk van de Delftse School voor Bedrijfskunde, Fundamentals of business engineering and management. Ook de klassieker Analyse van organisatieproblemen. Een toepassing van denken in systemen en processen, EAN: 9789020730654 van Jan in ’t Veld (een van de twee grondleggers van de Delftse School) is nog steeds interessant, maar helaas alleen nog op de tweede hands markt verkrijgbaar.